Uwagi prawne

Używane poniżej określenie „Volvo Cars” oznacza firmę Volvo Car Corporation, jeden lub kilka podmiotów wchodzących w skład grupy Volvo Car bądź całą grupę Volvo Car, w zależności od kontekstu.

Brak gwarancji itp.

Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej („Witryna”), jest ona udostępniana bez żadnych gwarancji i rękojmi. W żadnym wypadku firma Volvo Cars nie odpowiada przed kimkolwiek za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju, wynikłe z jakiegokolwiek korzystania z Witryny lub dowolnej witryny połączonej z nią hiperłączem, w tym m.in. za utratę zysków, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę programów, utratę danych itp., nawet jeśli firma Volvo Cars została wprost poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i zapewnienia dotyczące Witryny, a także wszelkich innych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Tego rodzaju inne witryny są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich udostępnienie nie oznacza, że firma Volvo Cars poleca treść lub korzystanie z tych witryn lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z nich. Ponadto na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia uzasadnionych środków ostrożności i zadbanie o to, aby urządzenie używane w celu uzyskania dostępu do Witryny (oraz związane z nim oprogramowanie) było chronione przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi podobnymi obiektami o szkodliwym charakterze.

Wszelkie występujące w Witrynie gwarancje i zapewnienia dotyczące produktów lub usług firmy Volvo Cars kupowanych lub wykorzystywanych przez użytkownika będą podlegać warunkom uzgodnionym w umowie dotyczącej takich produktów lub usług.

Informacje w Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte w Witrynie mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto zwracamy uwagę, że firma Volvo Cars zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w swoich produktach i usługach, w tym również ich cenach.

Informacje przedstawione w Witrynie mogą zawierać odniesienia do produktów i usług firmy Volvo Cars, które nie zostały zapowiedziane lub są niedostępne w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma Volvo Cars zamierza zapowiedzieć lub udostępniać takie produkty i usługi w kraju użytkownika. Zwracamy uwagę, że niektóre produkty i usługi mogą być dostępne za dodatkową opłatą, jak również że niektóre informacje zawarte w Witrynie mogą być niepoprawne z powodu zmian w produktach wprowadzonych po uruchomieniu lub ostatniej aktualizacji Witryny. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych produktów i usług należy skontaktować się z dealerem firmy Volvo Cars.

Niezamawiane pomysły itp.

Firma Volvo Cars ceni komentarze i opinie użytkowników na temat swoich produktów i usług. Jednak zgodnie ze swoimi zasadami firma Volvo Cars nie przyjmuje ani nie rozpatruje informacji (np. pomysłów, propozycji, sugestii i komentarzy), które nie zostały zgłoszone na prośbę wprost wyrażoną przez firmę Volvo Cars. Ta zasada ma na celu uniknięcie nieporozumień i sporów, ponieważ firma Volvo Cars i jej dostawcy nieustannie opracowują nowe produkty, usługi, funkcje, modele działalności itp., które mogą być podobne lub identyczne z pomysłami lub informacjami innych podmiotów, nawet jeśli zostały opracowane bez inspirowania się takimi pomysłami lub informacjami innych podmiotów.

Jeśli wbrew prośbie firmy Volvo Cars użytkownik prześle jej informacje, np. pomysł, propozycje, sugestię, komentarz itp. (zbiorczo nazywane „Zgłoszeniem”), użytkownik zaakceptuje poniższe postanowienia niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez niego w załączonym piśmie lub w inny sposób.

— Zgłoszenie i wszelkie jego części będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone prawnie;

— firma Volvo Cars nie będzie mieć żadnych zobowiązań związanych ze Zgłoszeniem lub jakąkolwiek jego częścią (umownych lub innego rodzaju, w tym m.in. obowiązku zapoznania się ze zgłoszeniem, udzielenia na nie odpowiedzi lub rozpatrzenia go w inny sposób i/lub zachowania jego poufnego charakteru);

— firma Volvo Cars nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie treści Zgłoszenia lub jakiejkolwiek jego części; a ponadto

— firma Volvo Cars będzie mieć prawo do nieograniczonego wykorzystania Zgłoszenia lub jego części w dowolnym celu (handlowym lub innym) bez zapewnienia użytkownikowi jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Oprogramowanie dostępne w Witrynie

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) jest chronionym prawem autorskim utworem firmy Volvo Cars i/lub jej licencjodawców.

Korzystanie z oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej, towarzyszącej oprogramowaniu lub dołączonej do niego („Umowa licencyjna”). Jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, udostępnione do pobrania Oprogramowanie przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez użytkowników końcowych. Ponadto, jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, Oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu, w którym zostało udostępnione. Wszelkie powielanie i rozpowszechnianie Oprogramowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy licencyjnej jest surowo wzbronione i może skutkować odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego lub karnego.

Ewentualna gwarancja na Oprogramowanie jest zgodna z postanowieniami Umowy licencyjnej. Oprócz ewentualnych gwarancji zawartych w Umowie Licencyjnej firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące Oprogramowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki pokupności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszenia praw lub tytułu własności.

Dostawca serwisu

VOLVO CAR POLAND SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000018620, NIP nr 113-21-09-846,  kapitał zakładowy 250 000 zł.

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń tel: (42) 680 23 53
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer NOVA otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.